Ekipa firmy Szczucki podczas budowy drogi

Budowa drogi - etapy robót ziemnych

Proces jakim jest budowa dróg to skomplikowane i długotrwałe przedsięwzięcie, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy, sporych nakładów finansowych oraz współpracy urzędników z inżynierami. Drogi w Polsce różnią się od siebie, jednak zazwyczaj buduje się je w podobny sposób. Głównym celem jest stworzenie wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego. Poniżej przedstawiono najczęściej stosowany schemat budowy dróg.

Etapy robót ziemnych podczas budowy dróg:

  1. Prace przygotowawcze.
  2. Utworzenie wykopów oraz usunięcie wydobytego materiału.
  3. Wykonanie nasypów.
  4. Zagęszczenie gruntu.
  5. Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego.
  6. Zabezpieczenie powstałych konstrukcji.
  7. Rozłożenie mieszanki kruszywa.

Co zaliczamy do prac przygotowawczych budowy dróg?

Przystępując do budowy dróg pierwszym zadaniem firmy świadczącej roboty ziemne jest przygotowanie podłoża. Roboty przygotowawcze, w zależności od zlecenia, obejmują:

Blurb icon

Usunięcie warstwy humusu (w przypadku powstania zupełnie nowej nawierzchni),

Blurb icon

Skruszenie starej struktury (w sytuacji rewitalizacji istniejącej konstrukcji).

Jaki jest cel tych prac? Otóż humus podczas budowy dróg zdecydowanie utrudnia powiązanie gruntu rodzimego oraz nasypowego. Aby proces powiązania był skuteczny należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi. Istnieją wyjątki, gdzie humus idealnie zda egzamin. Powiązany grunt skutecznie wzmocni skarpy nasypowe. W kwestii aktualnych mocnych konstrukcji drogowych (np. asfaltu) wymaga się usunięcia starej struktury, natomiast podczas prac związanych z drogą żwirową bądź żużlową- nie ma takiego obowiązku.

Dokładność wykonania wykopów

Budowa dróg wiąże się z wykopami, na które należy zwrócić szczególną uwagę, a mianowicie na dokładności ich wykonania. Główne zasady dotyczą odchylenia osi korpusu ziemnego, szerokości korpusu, pochyleniu skarp oraz głębokości nierówności na powierzchni skarp. Wykonanie wykopu musi uwzględniać prawidłowe odwodnienie przez cały okres trwania robót ziemnych. Źródła wody, które zostały odsłonięte podczas wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny, natomiast wody opadowe oraz gruntowe odprowadza się poza teren pasa robót ziemnych. Kolejnym ważnym zadaniem podczas budowy dróg jest zagęszczenie wykopów, które musi być zgodne z wymaganiami, gdyż w innym wypadku doprowadzi do osiadania budowanej drogi. Podczas wykopów wydobywa się ziemię, która niezwłocznie przewożona jest na odkład.

Nasypy - jak powstają?

Przechodząc do nasypów kończymy etap prac przygotowawczych. Nasypy, z uwzględnieniem ogólnych zasad podczas budowy dróg, wykonuje się metodą warstwową, wznosząc równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym musi być odpowiednio dobrana w stosunku do rodzaju gruntu oraz zastosowanego sprzętu do zagęszczania. Istnieją różne sposoby wykonywania nasypów z uwagi na różnice w przeznaczeniu, tj. wykonanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych, na dojazdach do obiektów mostowych, nad przepustami, na zboczach, na bagnach, w okresie deszczów czy mrozów. Wykonany nasyp musi uwzględniać optymalną wysokość, odpowiednie pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie zgodnie z dokumentacją projektową.

Profilowanie i zagęszczenie gruntu

Podłoże powinno zostać oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń, aby kolejno przystąpić do profilowania. Następnie analizuje się czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed profilowaniem powinny być o co najmniej 5 cm wyższe, aniżeli projektowane rzędne podłoża. W przypadku nie spełnienia warunku powstają zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania i należy spulchnić podłoże, dowieźć grunt oraz zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża niezbędna jest równiarka. Tuż po profilowaniu przystępuje się do zagęszczenia podłoża, aż do momentu osiągnięcia perfekcji.

Stabilizacja gruntu czyli ulepszenie podłoża gruntowego

W budownictwie drogowym często stosowana do ulepszenia podłoża jest stabilizacja chemiczna. Do tego zadania wykorzystuje się spoiwa hydrauliczne takie jak: cement, wapno, popioły hutnicze lub inne spoiwa. Stabilizacja powoduje zmiany w strukturze gruntu. Na czym więc polega stabilizacja chemiczna? Otóż wykonuje się ją poprzez wymieszanie powierzchniowej warstwy gruntu z idealnie dobranym rodzajem spoiwa hydraulicznego, a następnie zagęszczenie. Występują dwie metody stabilizacji podczas budowy dróg- na miejscu, a także możliwość wykonania mieszanki grunt-spoiwo w węzłach stacjonarnych. Taką mieszankę przewozi się na budowę drogi, gdzie następuje jej wbudowanie.

Odpowiednie zabezpieczenie powstałych konstrukcji

Aby wykonane dotychczas prace nie uległy uszkodzeniu należy odpowiednio je zabezpieczyć. W tym celu wykorzystuje się drenaż oraz brewki betonowe. Drenaż skarp zapobiega wyciekom wody na powierzchnie skarpy, która prowadzi do zniszczeń erozyjnych. Przeważnie wykonuje się go w formie sączków, gdzie woda odprowadzana jest do drenu rurowego. W przypadku zabezpieczenia skarp i nasypów drogowych przed negatywnym działaniem wody deszczowej używa się betonowy profil zwany brewką. Jego zastosowanie jest skuteczne w wypadku, kiedy woda opadowa wymywa elementy drogi. Wtedy nadmiar wody z powierzchni drogi bezpiecznie odprowadzany jest do rowów, dzięki mocowanym do brewki rurom drenażowych.

Rozłożenie mieszanki kruszywa

Roboty ziemne podczas budowy dróg dobiegają końca. Ostatnim etapem jest rozłożenie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, czyli ułożenie warstwy podbudowy nawierzchni drogowej. Podbudowy tłuczniowe występują w dwóch warstwach, gdzie każda osiąga grubość 10cm. Rozkłada się je za pomocą równiarki oraz rozściełacza. Gdy powstaną nierówności należy je niezwłocznie usunąć poprzez dołożenie nowego kruszywa. Do zagęszczenia warstw stosuje się walce drogowe. Tak przygotowana nawierzchnia jest gotowa do dalszych prac związanych z ułożeniem masy asfaltowej.

Budowa dróg jest niezwykle interesującym przedsięwzięciem. Z roku na rok przybywa coraz więcej kilometrów tras, dzięki czemu możemy z łatwością dostać się do odległych miejsc. Budowa nowych dróg zwiększa bezpieczeństwo oraz poziom zadowolenia użytkowników. Nie powstałaby jednak, gdyby nie szeroki zakres robót ziemnych i profesjonalizm ich wykonania. Etapy prac ziemnych są szczególnie ważne, gdyż to na nich opiera się fundament drogi. Dokładność, precyzja oraz zaangażowanie wielu inżynierów oraz operatorów maszyn powodują, że stajemy się niezawodnymi partnerami podczas budowy ogromnych inwestycji drogowych.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.