Pozwolenie na rozbiórkę - jak wypełnić wniosek o rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę – jak wypełnić wniosek o rozbiórkę budynku?

Prace rozbiórkowe wymagają otrzymania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, tak więc przed przystąpieniem do robót musimy złożyć wniosek (formularz B1) wraz z załącznikami do odpowiedniego urzędu. Sprawdź, jak prawidłowo przygotować dokumenty przed wyburzeniem i rozbiórką oraz gdzie je złożyć.

Czym jest rozbiórka budynku?

Wyburzenie i rozbiórka budynku, zgodnie z prawem budowlanym, to rodzaj prac budowlanych, które polegają na demontażu, a także usunięciu z przestrzeni obiektu bądź jego fragmentu. Rozbiórki mogą zaistnieć w różnych sytuacjach, np. przy zakupie działki ze starym budynkiem nienadającym się do remontu czy też w przypadku zburzenia starych obiektów, takich jak szopy, altany.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę – kiedy jest potrzebne?

Pozwolenie na rozbiórkę potrzebne jest, gdy chcemy rozebrać:

 • budynki oraz budowle, które są wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki oraz budowle o wysokości przekraczającej 8 metrów,
 • budynki oraz budowle, które posiadają wysokość poniżej 8 metrów, i które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości,
 • obiekty, a także urządzenia budowlane niewymagające pozwolenie na budowę – jeśli podlegają ochronie jako zabytki, a więc:
 • wpisane są do rejestru zabytków,
 • wpisane są na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznane są jako pomnik historii,
 • usytuowane są w parku kulturowym,
 • podlegają ochronie konserwatorskiej, czyli ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; decyzji o ustaleniu położenia inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na rozpoczęcie inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu usytuowania linii kolejowej bądź decyzji o zezwoleniu na realizację projektu w zakresie lotniska użytku publicznego.

W sytuacji, gdy planujemy rozbiórkę, a w następnej kolejności wybudowanie nowego budynku musimy złożyć od razu wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek powinien zawierać informację o planowanej budowie oraz rozbiórce. Oznacza to, że nie trzeba składać osobnych wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i wniosku o pozwolenia na budowę.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane w sytuacji, gdy podejmujemy się prac rozbiórkowych budynków oraz budowli (które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską) o wysokości poniżej 8 m, jeśli ich odległość od linii działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości; obiektów, a także urządzeń budowlanych, jeśli nie podlegają ochronie jako zabytki oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych posiadających decyzję Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską.

Takie rozbiórki wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, lecz istnieją wyjątki. Jeśli budowle i ich rozbiórka wpłynie na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych, stanu środowiska lub jeśli wymaga zachowania szczególnych warunków, od których uzależnione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, wtedy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia.

Zgłoszenie rozbiórki – kiedy należy je zrobić?

Pozwolenie na rozbiórkę należy uzyskać przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Organ nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę w momencie, gdy prace zostały już rozpoczęte. Występują jednak wyjątki- gdy budowle zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, wtedy można rozpocząć rozbiórkę i jak najszybciej złożyć wniosek o pozwolenie.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę?

Jak już wspomnieliśmy, zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu, musisz zgłosić to w odpowiednich organach. Sprawę można załatwić osobiście w urzędzie, listownie bądź elektronicznie. Chęć rozbiórki należy złożyć w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie wojewódzki,
 • urzędzie dzielnicowym,
 • urzędzie miasta na prawach powiatu.

Na szczęście na decyzję urzędu nie trzeba długo czekać. Organ powinien rozpatrzyć twój wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia.

Pozwolenie na rozbiórkę – jak wypełnić wzór wniosku?

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę – formularz B1 jest załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). Jeśli po rozbiórce planujesz budowę, pamiętaj że we wniosku należy to zaznaczyć.

Wniosek o rozbiórkę budynku – wymagane dokumenty

Zgłoszenie rozbiórki obiektu wiąże się ze złożeniem szereg odpowiednich dokumentów. By organ wydał decyzję, należy dostarczyć:

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – oryginał (podajemy informacje takie jak: nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia, dane inwestora, dane pełnomocnika, nazwę planowanej inwestycji, dane nieruchomości, oświadczenie w sprawie korespondencji elektronicznej).
 2. Zgoda właściciela obiektu – oryginał.
 3. Szkic usytuowania obiekty budowlanego – kopia/oryginał.
 4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych – kopia/oryginał.
 5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia – kopia/oryginał.
 6. W przypadku rozbiórki obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – oryginał/uwierzytelniona kopia.
 7. Pozwolenia, opinie, uzgodnienia innych urzędów oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (pozwolenie na prowadzenie robót, które wydawane są przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozwolenie wodnoprawne, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko/obszar Natura 2000, zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do rozbiórki gazociągu o zasięgu krajowym, bądź jeśli jego budowa wynikała z przepisów międzynarodowych) – oryginał/uwierzytelniona kopia.
 8. Projekt rozbiórki obiektu – oryginał.
 9. Dokumentacja strzałowa – oryginał/uwierzytelniona kopia.
 10. Dowód potwierdzający opłatę skarbową – przedstawienie do wglądu/kopia/oryginał/uwierzytelniona kopia.
 11. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – przedstawienie do wglądu/oryginał/uwierzytelniona kopia.
 12. Dowód potwierdzający opłatę skarbową za pełnomocnictwo – przedstawienie do wglądu/oryginał.

Jakie ponosi się opłaty i jak długo czeka się na pozwolenie w przypadku zamiaru rozbiórki?

Jeśli chcesz uzyskać decyzję, najpierw musisz dokonać również konkretnych opłat. Opłaty skarbowe ponosi się za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w kwocie 36 zł oraz za pełnomocnictwo – 17 zł (opcjonalnie). Termin otrzymania decyzji nie powinien przekroczyć jednego miesiąca. Czasami zdarza się, że ulegnie wydłużeniu do 2 miesięcy. W takim wypadku dany urząd przekazuje informację o dłuższym okresie oczekiwania.

Wniosek o rozbiórkę budynku – podsumowanie

Jeśli chcesz dokonać rozbiórki na swojej działce, pamiętaj, że wiąże się to z szeregiem formalności. W sprawie pozwolenia udaj się do odpowiedniego organu państwowego, by dokonać zgłoszenia zamiaru rozbiórki, ponieważ będziesz potrzebować pozwolenia.

Pozwolenie na rozbiórkę można wykonać samemu lub zlecić profesjonalistom w tej dziedzinie. Należy pamiętać, że zamierzonej rozbiórki obiektu nie należy wykonywać przed złożeniem wniosku, gdyż grozi to nierozpatrzeniem przez urząd i uznaniem samowoli budowlanej.

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej oferty wyburzeń i rozbiórek lub do kontaktu. A jeśli potrzebujesz kogoś, kto wykona dla Ciebie roboty ziemne, również możemy  je dla Ciebie wykonać.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.