Rozbiórka budynku - pozwolenie czy zgłoszenie?

rozbiórka budynku

Czasem zdarza się, że na zakupionej przez inwestora działce znajdują się już jakieś budynki. Jeśli przeszkadzają one w wykonaniu inwestycji, możliwe jest wyburzenie budynku. Czy wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków wymagają uzyskania pozwolenia? Co należy wykonać w przypadku rozbiórki budynku wpisanego do rejestru zabytków? O wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest rozbiórka budynku?

Rozbiórka budynku, zgodnie z prawem budowlanym, jest rodzajem robót budowlanych polegających na demontażu oraz usunięciu z przestrzeni istniejącego obiektu lub jego fragmentu. W niektórych przypadkach do przeprowadzenia rozbiórki wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (np. jeśli budynek widnieje w rejestrze obiektów zabytkowych).

Rozbiórka budynku towarzyszy różnym sytuacjom, m.in. konieczna jest w sytuacji, gdy chcemy zakupić działkę, na której znajduje się już obiekt nienadający się do remontu lub jeśli chcemy zburzyć stare altany czy szopy. Podczas prac rozbiórkowych warto korzystać z usług profesjonalnych ekip od prac wyburzeniowych.

Czy prawo wymaga zgłoszenia rozbiórki?

W większości przypadków prawo budowlane wymaga jedynie zgłoszenia rozbiórki obiektu. Prace rozbiórkowe nie wymagają pozwolenia, a jedynie zgłoszenia, jeżeli budynek:

 • nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 • nie stoi zbyt blisko granicy działki,
 • nie jest objęty ochroną konserwatorską,
 • ma konstrukcję niższą niż 8 metrów.

Przy zgłaszaniu prac rozbiórkowych wypełnia się odpowiedni dokument. Określa się w nim nazwę obiektu, termin, w jakim odbędzie się wyburzanie budynku, wysokość budynku, odległość od granicy działki, lokalizację oraz opisuje się zakres prac i sposób ich wykonania. 

Do pisma załącza się także pozwolenie od właściciela budynku lub odpowiednie uzgodnienia, opinie specjalistów (jeśli takimi dysponujemy) oraz ewentualnie projekt rozbiórki. Warto wiedzieć, że większość domów jednorodzinnych można rozebrać, zgłaszając jedynie to zdarzenie do odpowiedniego dla lokalizacji działki Starostwa Powiatowego lub Urzędu Gminy (w dziale budownictwa, urbanistyki, itp.) Po 30 dniach od zgłoszenia można podjąć wyburzenia, chyba że urząd zgłosił sprzeciw.

Wymagane pozwolenie – Czy można rozpocząć pracę bez niego?

Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe oraz wyburzenia mogą rozpocząć się przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają na celu zapobiegnięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź mienia. Jednakże rozpoczęcie prac nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę/zgłoszenia.

Jakich dokumentów może wymagać prawo budowlane podczas zgłoszenia rozbiórki?

Zgłoszenie rozbiórki budynku czasami wymaga przedstawienie takich dokumentów jak:

 • mapa ewidencyjna z zaznaczeniem obiektu do rozbiórki, a także wskazaniem odległości od granic działki,
 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkice/rysunki, opis zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • pozwolenia bądź decyzje nadzoru budowlanego
 • uzgodnienia dotyczące rozbiórki budynku
 • opinie dotyczące planowanej rozbiórki obiektu
 • pełnomocnictwo (jeśli działamy w imieniu inwestora, oryginał bądź jego odpis urzędowo poświadczony i opłacony),
 • dokument, który stwierdza udzielenie prokury w sytuacji składania wniosku przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu w KRS (oryginał lub odpis urzędowo poświadczony i opłacony).

Odpowiednie organy mogą sprzeciwić się w drodze decyzji administracyjnej (mają na to 30 dni). Sprzeciw wystąpi jeśli do rozbiórki wymagana była decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, a nie zgłoszenie, lub gdy zgłoszenie rozbiórki naruszy plan zagospodarowania przestrzennego. Może mieć on miejsce w sytuacji, jeśli rozbiórka budynków będzie grozić:

 • zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszeniem stanu środowiska,
 • pogorszeniem stanu zachowania zabytków,
 • pogorszeniem warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzeniem, utrwaleniem lub spowodowaniem uciążliwości dla sąsiednich posesji i ich użytkowników.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków

Wiesz już, że w większości sytuacji wystarczy zgłoszenie, ale kiedy rozbiórka wymaga pozwolenia? Pozwolenia na rozbiórkę budynku należy uzyskać w przypadku obiektów, przed których budową, w urzędzie składano pozwolenie na budowę. Starając się o pozwolenie, należy złożyć w urzędzie komplet dokumentów. Jeżeli rozbiórka budynku będzie oddziaływać na otoczenie, potrzebne będą odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie.

Chcąc przystąpić do rozbiórki budynków, które wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie organu względem usytuowania obiektu co najmniej 79 dni przed pracami (czas na wydanie decyzji przez organ – 65 dni, oraz uprawomocnienie – 14 dni). Wniosek można uzyskać w urzędzie bądź pobrać ze strony internetowej organu.

Jakich dokumentów wymaga wniosek o pozwolenie?

Budynki podlegające ochronie zabytków oraz inne wyjątki wymagają specjalnego pozwolenia. Aby je otrzymać, do właściwego urzędu należy dostarczyć prośbę o zezwolenie na rozbiórkę oraz kilka załączników:

 • zgodę na rozbiórkę podpisaną przez właściciela lub właściciela budynku (nawet jeżeli Ty jesteś właścicielem),
 • szkic lokalizujący budynek na posesji,
 • dokumenty wymagane szczegółowymi przepisami, np. jeśli mamy w planie rozebrać obiekt wpisany do rejestru zabytków musimy mieć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu budynku z listy zabytków. Jeśli nasza budowla jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • opis jak będą przebiegały prace, w jaki sposób chcemy przeprowadzić prace rozbiórkowe,
 • opis, jak zabezpieczone będzie bezpieczeństwo ludzi i mienie,
 • urząd może wymagać także projektu rozbiórki obiektu.

Konieczność uzyskania pozwolenia nakłada na starającego się o nie również pewne ograniczenia. Należy pamiętać, że podjęcie prac gdy urząd nie wyda decyzji, jest naruszeniem prawa i może zostać ukarane grzywną. Pozwolenie musisz uzyskać, zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu.

Jaki jest koszt uzyskania pozwolenia na rozbiórkę domu?

Gdy rozbiórka wymaga uzyskania pozwolenia, należy mieć na uwadze również konieczność wykonania opłaty. Wniosek wymaga opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego w kwocie 36 zł i opłaty skarbowej- koszt 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (jeśli wniosek składany jest przy pomocy pełnomocnika).

Szukasz firmy, która zrealizuje dla Ciebie wyburzenie lub rozbiórkę? Potrzebujesz firmy, która wykona roboty ziemne? Zamów bezpłatną wycenę!

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.